ترخيص كالاهاي صادرات برگشتي

ترخیص کالاهای صادراتی برگشتی:

بطور کلی کالاهای صادراتی برگشتی به کالاهایی گفته می شود که عمدتا جهت انجام یک سری فرایندها به کشور مقصد ارسال می شود و پس از اجرای عملیات مورد نیاز دوباره می بایست به کشور مبدا برگشت داده شود. بعنوان مثال فرض کنید که شرکت خودرو ساز نمونه یک خودرو را برای اخذ تائیدیه ها  جهت تولید به کشور صاحب امتیاز ارسال می کند و خودروی نمونه پس از انجام تست های مختلف و اخذ تائیدیه لازم می بایست دوباره به کشور مبداء برگشت داده شود.