استاندارد و مراجع

karafarini-karimi

1- مدیریت کارآفرینی-کسب و کارهای کوچک