مدیریت کیفیت در صنعت خودرو

مدیریت کیفیت در صنعت خودرو آی، گویکوئچا  و  ام، فنولرا چکیده: صنعت خودرو در مواردی که به کیفیت مربوط می­شود، همیشه به عنوان الگویی در زمینه مدیریت پروژه و رهبری مطرح بوده است. و به عنوان یک روش‌ تثبیت‌شده در نتیجۀ تکوین محصول از طریق تولید دنبال می‌شود. هدف این تحقیق ایجاد یک رابطه بین …

مدیریت کیفیت در صنعت خودرو ادامه »