طرح کسب و کار (Business Plan)
طرح كسب و كار سندی مكتوب است كه جزئیات كسب و كار پیشنهادی را مشخص می كند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت كنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح داده و كلیه جوانب آن را ارزیابی كند. طرح کسب و کار هم برای کار آفرین و هم برای حامی مالی کسب و کار اهمیت بسیار دارد.
استاندارد مدیریت کیفیت (IATF 16946:2016)
این