مودار فرايند استقرارIATF 16949:2016

چگونه یک چک لیست ممیزی داخلی برای IATF 16949:2016 ایجاد کنیم؟

هر متخصص کیفیت در صنایع خودروسازی بر این مسئله اذعان می دارد که فرآیند ممیزی داخلی برای هر سیستم مدیریت کیفیت که مطابق با IATF 16949 گواهی و تصدیق شده باشد امری حیاتی است. ممیزی داخلی نه تنها در کمّی سازی مدیریت سازمان شما بر روی ریسکها به شما کمک می کند بلکه می تواند چشم اندازی فراگیر در بهبود مستمر یا خلاء آن در سازمان شما فرآهم نماید.

با افزایش تمرکز بر رضایتمندی مشتری در IATF 16949، و نیاز به انطباق با الزامات اجرایی، عامل ممیزی داخلی نقشی کلیدی در جستجوی نواقص و نیز فرآیند اندازه گیری بهبود در عملکرد سیستم ایفا می نماید. بنابراین فرض برآن است که ممیزی داخلی شرکت می بایست بسیار دقیق و باریک بین باشد. اما تمرکز ممیزی داخلی در کجاها باید بیشتر باشد؟

یک چک لیست ممیزی داخلی می تواند شما را در تمرکز ممیزی داخلی تان بر فرآیندهای خاص کسب و کار و مخاطرات آن یاری نموده و اجزای مرتبط استاندارد IATF 16949 را که می بایست برآن تاکید بیشتری شود، شناسایی نماید. این چک لیست می تواند در چرخه ممیزی داخلی شما مورد استفاده قرار گرفته و در موارد لزوم بازنگری گردد. اکنون نگاهی به نیازمندی هایمان برای ایجاد چک لیست خود می اندازیم.

گام های ممیزی داخلی

گام های مورد نیاز ایجاد چک لیست ممیزی داخلی استاندارد ISO/TS 16949 (IATF) دقیقا به مانند مراحل ایجاد چک لیست های دیگر استاندارد ها از قبیل ISO14001 و ISO9001 هستند. این مراحل به ترتیب زیر هستند:

  1. مستندات را بازنگری نمایید.
   ابتدا به منظور آشنایی با فرآیندهای QMS نیاز دارید تا کلیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت خود را مطالعه نمایید تا هر گونه عدم انطباق در مستندات خود بر مبنای IATF16949 را مشخص نمایید.

12 گام برای گذار از ISO / TS 16949: 2009 به IATF 16949: 2016

آخرین نسخه استاندارد ISO/TS 16949 (IATF) در نوامبر سال 2016 ارائه گردید. و هرچه مهلت گذر از نسخه پیشین به این استاندارد نزدیک تر میشود، نگرانی افراد در خصوص چگونگی طی نمودن مراحل انتقال به منظور اطمینان از انطباق با نسخه جدید نیز فزونی مییابد. اگرچه IATF 16949:2016 تغیرات قابل توجهی براساس مفاهیم و روشها ارائه نموده است اما ایجاد این تغییرات چندان دشوار نیستند.

مادامی که شرکت ها درصدد تهیه برنامه ای مناسب برای گذر از استاندارد پیشین با رویکردی فرآیند گرایانه و سیستماتیک هستند هیچگونه نگرانی از بابت تاخیر برای انطباق با استاندارد جدید در مهلت تعیین شده وجود نخواهد داشت.

زمان بندی

از تاریخ 1 اکتبر سال 2017 همه ممیزی های صدور گواهینامه جدید باید بر اساس استاندارد IATF 16949: 2016 و قواعد پنجمین ویرایش IATF انجام پذیرد. سازمان هایی که پیشتر مطابق با ISO/TS 16949: 2009 تایید گردیده اند می توانند مراحل انتقال را در زمان ممیزی بعدی خود انجام دهند. زمانی که دوره اعتبار ISO/TS 16949:2009 در تاریخ 14 سپتامبر 2018 به پایان رسید گواهی نامه های این استاندارد از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.

سازمان هایی که خواهان انتقال و گذر از ISO/TS 16949:2009 به IATF 16949:2016 هستند، تا پیش از تاریخ 14 سپتامبر 2018 نیازمند یک ممیزی انتقال شامل تائیدیه VETO برای دریافت گواهی نامه جدید می باشند.

شرکت هایی که ممیزی انتقال خود را در بازه زمانی جولای و سپتامبر 2018 انجام می دهند، نهایتا 120 روز مهلت برای دریافت نظر مثبت VETO پس از پایان ممیزی انتقال خواهند داشت.

مراحل انتقال

دوازده مرحله برای هر سازمانی که در پی انتقال به نسخه 2016 استاندارد IATF 16946 است به ترتیب زیر پیشنهاد می گردد:

   1. محتوا و ساختار سازمان خود را مشخص نمایید
    الزامات این استاندارد را با دقت به مثابه فونداسیون سیستم مدیریت کیفیت جدید خود در نظر بگیرید. هرچند الزاماتی فراتر از الزامات ایزو9001 نسخه 2015 در این استاندارد وجود ندارد اما متناسب با ذات صنعت خودروسازی ،IATF 16949 استانداردی سخت گیرانه شناخته می شود. بنابراین شما می بایست این بخش را به هنگام ممیزی گواهینامه خود با جزئیات و کامل در نظر داشته باشید.

الزامات خاص مشتری شرکت «جنرال موتورز» در IATF - زبان اصلی را از لینک زیر دانلود نمائید:

دانلـــود

الزامات خاص مشتری شرکت "رنو" در IATF - زبان اصلی را از لینک زیر دانلود نمائید:

دانلـــود

فایل گذر از TS به IATF ; زبان اصلی را از لینک زیر دانلود نمائید:

دانلـــود