12 گام برای گذار از ISO / TS 16949: 2009 به IATF 16949: 2016

آخرین نسخه استاندارد ISO/TS 16949 (IATF) در نوامبر سال 2016 ارائه گردید. و هرچه مهلت گذر از نسخه پیشین به این استاندارد نزدیک تر میشود، نگرانی افراد در خصوص چگونگی طی نمودن مراحل انتقال به منظور اطمینان از انطباق با نسخه جدید نیز فزونی مییابد. اگرچه IATF 16949:2016 تغیرات قابل توجهی براساس مفاهیم و روشها ارائه نموده است اما ایجاد این تغییرات چندان دشوار نیستند.

مادامی که شرکت ها درصدد تهیه برنامه ای مناسب برای گذر از استاندارد پیشین با رویکردی فرآیند گرایانه و سیستماتیک هستند هیچگونه نگرانی از بابت تاخیر برای انطباق با استاندارد جدید در مهلت تعیین شده وجود نخواهد داشت.

زمان بندی

از تاریخ 1 اکتبر سال 2017 همه ممیزی های صدور گواهینامه جدید باید بر اساس استاندارد IATF 16949: 2016 و قواعد پنجمین ویرایش IATF انجام پذیرد. سازمان هایی که پیشتر مطابق با ISO/TS 16949: 2009 تایید گردیده اند می توانند مراحل انتقال را در زمان ممیزی بعدی خود انجام دهند. زمانی که دوره اعتبار ISO/TS 16949:2009 در تاریخ 14 سپتامبر 2018 به پایان رسید گواهی نامه های این استاندارد از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.

سازمان هایی که خواهان انتقال و گذر از ISO/TS 16949:2009 به IATF 16949:2016 هستند، تا پیش از تاریخ 14 سپتامبر 2018 نیازمند یک ممیزی انتقال شامل تائیدیه VETO برای دریافت گواهی نامه جدید می باشند.

شرکت هایی که ممیزی انتقال خود را در بازه زمانی جولای و سپتامبر 2018 انجام می دهند، نهایتا 120 روز مهلت برای دریافت نظر مثبت VETO پس از پایان ممیزی انتقال خواهند داشت.

مراحل انتقال

دوازده مرحله برای هر سازمانی که در پی انتقال به نسخه 2016 استاندارد IATF 16946 است به ترتیب زیر پیشنهاد می گردد:

   1. محتوا و ساختار سازمان خود را مشخص نمایید
    الزامات این استاندارد را با دقت به مثابه فونداسیون سیستم مدیریت کیفیت جدید خود در نظر بگیرید. هرچند الزاماتی فراتر از الزامات ایزو9001 نسخه 2015 در این استاندارد وجود ندارد اما متناسب با ذات صنعت خودروسازی ،IATF 16949 استانداردی سخت گیرانه شناخته می شود. بنابراین شما می بایست این بخش را به هنگام ممیزی گواهینامه خود با جزئیات و کامل در نظر داشته باشید.
   2. کلیه بخش های مرتبط با استاندارد را لیست نمایید
    بطور کلی این مرحله نیز بخشی از همان بخش محتوای سازمان است اما بدلیل تازگی استاندارد ممکن است تمایل به توجه بیش از حد به آن را داشته باشید. بنابراین به هنگام تعیین استراتژی شرکت همه بخش های مرتبط را شناسایی و اهمیت همه خواسته های استاندارد را مد نظر داشته باشید.
   3. دامنه QMS را بازنگری نمایید
    اکنون زمان بازنگری دامنه سیستم مدیریت کیفیت موجود شماست. زیرا که قابلیت اطمینان و یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت سازمان شما وابسته به این دامنه است. نسخه جدید استاندارد نیازمند ارزیابی الزامات خاص مشتریان و مشمولیت آن در دامنه QMS است.
   4. رهبری را نشان دهید
    الزامات رهبری در نسخه جدید استاندارد تقریبا با نسخه قبلی آن یکسان است. اگر چه IATF 16949:2016 با الزامات لیست شده در مسئولیت سازمان، تاکید بیشتری بر رهبری سازمان دارد. مدیریت ارشد میتواند موضوع رهبری را با ایجاد خط مشی کیفیت و اهداف کیفی قابل اندازه گیری برای سیستم مدیریت کیفیت و فراهم نمودن منابع کافی به منظور حفظ عملکرد روان آن نشان دهد.
   5.  ریسک ها و فرصت ها را ارزیابی نمایید
    ارزیابی ریسک ها و فرصتهای سازمان در آخرین نسخه استاندارد الزامی است و تمرکز آن بر قابلیت های سازمان در دستیابی به نتایج طرحریزی شده همچون دیگر مفاهیم از قبیل الزامات برآورده شده و محتوای سازمان است. ارزیابی ریسک می بایست سوابق پیشین ممیزی ، شکایت مشتریان، فراخوان محصولات، بازکاری یا از رده خارج کردن محصول را در برگیرد. هنگامی که ارزیابی ریسک ها و فرصت ها انجام گردید، برنامه هایی نیز برای آنها می بایست تهیه گردد.
   6. اهداف QMS را با استراتژی سازمان همراستا نمایید
    سیستم مدیریت کیفیت سازمان شما هرگز نمیتواند در برابر استراتژی کسب و کارتان قرار گیرد. همچنین اهداف کیفی نیز میبایست در مسیر دیگر فعالیت های سازمان قرار گیرند. نسخه جدید این استاندارد، ایجاد طرح هایی را به منظور دستیابی به موضوعاتی از قبیل تعاریف، استقرار و حفظ و نگهداری اهداف کیفی به منظور برآورده سازی الزامات مشتری الزام میدارد .
   7. اطلاعات مستند شده را کنترل کنید
    اصطلاح جدید "اطلاعات مستند شده" شامل رویه ها و سوابق است. گذر از استاندارد پیشین زمان مناسبی برای اصلاح و بهبود مستندات موجود است هنگامی که شما رویه های خود با شماره بندهای جدید استاندارد بازنگری مینمایید..
   8. کنترل های عملیاتی را افزایش دهید
    IATF 16949:2016 خواستار کنترل بهتر فرآیندهاست. به عنوان مثال، معیار عملیات، و اعمال کنترل فرآیندها مطابق با این معیارها. افزون بر این الزامات طبقه بندی شده نیز در امتداد توسعه طرحریزی عملیاتی و ضرورتهای کنترل افزایش یافته اند.
   9. فرآیند طراحی و توسعه را بازتعریف کنید.
    تعریف فرآیند طراحی و توسعه شما باید به گونه ای بسط داده شود تا ورودی ها، خروجی ها، کنترل ها و مسئولیت ها را دربر گیرد. از جمله اینکه چگونه تغییرات فرآیند طراحی و توسعه مدیریت می گردند، چه کسانی مجاز به تغییرات هستند، چه کسانی نتایج هر تغییر را بازنگری میکند و چه تمهیداتی جهت پیشگیری از اثرات منفی اندیشیده شده است.
   10. تامین کنندگان خارجی را کنترل نمایید.
    فرآیند خرید به عنوان "کنترل فرایندها، محصولات و خدمات تامین شده برون سازمانی" تغییر نام یافته است. این الزامات خواستار به کار بستن هر اقدام لازم به منظور حصول اطمینان از انطباق محموله تحویل داده شده-از طرف تامین کننده- با الزامات و انتظارات، میباشد. این امر ممکن است با تصدیق انطباق فرآیندها، محصولات و خدمات تامین کنندگان خارجی با الزامات شما صورت پذیرد. بدین منظور لازم است اطلاعاتی را که تامین کننده خارجی تان نیازمند است، از جمله نوع و گستره هر کنترل را تعیین و تشریح نمایید.
   11. عملکرد QMS را ارزیابی نمایید
    شما نیازمند ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت خود برمبنای عملکرد، اثربخشی و کارآیی آن هستنید. ممکن است پیش از این با شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) آشنا باشید بنابراین تنها نیاز دارید دریابید چه چیزی، چگونه و چه وقت هایی نیازمند پایش است.
   12. اندازه گیری کنید و گزارش دهید
    در استاندارد جدید اندازه گیری و گزارش دهی اهمیت ویژه ای یافته است. بخصوص هنگامی که به مسئله ارزیابی عملکرد-همانگونه که در مرحله فوق اشاره گردید-می پردازد. همینطور بازنگری مدیریت و فرآیند ممیزی داخلی می بایست با استاندارد جدید در یک راستا قرار گیرند. اگرچه تغییری در روشهای اجرای این فعالیت ها ایجاد نگردیده، تغییراتی-به مانند ورودی های بازنگری مدیریت-در الزامات و نیازمندیها به عنوان بخشی از ممیزی داخلی ایجاد گردیده است. گذر و انتقال از استاندارد ISO TS به IATF شاید در ابتدا کمی دشوار به نظر برسد. اما برآوردها نشان میدهد با صرف یک تا دو ساعت زمان در هر ماه برای یک دوره یک ساله می توان از عهده آن برآمد. به یاد داشته باشید این تغییرات صرفا برای تغییر و بروزآوری استاندارد ایجاد نگردیده اند. بلکه فرصتی فوق العاده برای یکپارچه سازی و ادغام بیشتر سیستم مدیریت کیفیت شما با دیگر فعالیت های کسب و کارتان ایجاد می نماید تا گامی بلند در مسیر رقابت خود بردارید.