عنوان دوره: کنترل فرآیند آماری SPC پیش نیاز دوره:

آشنایی با فن فرآیندهای آماری (الزامات استاندارد QS 9000 و استاندارد IATF و قابل کاربرد در )ISO 9001:2015

محتوای دوره:

در این دوره با چرخه بهبود مستمر و رابطه آن با کنترل فرآیند آماری آشنا شده و همچنین علل ویژه و مشترک نوسانات فرآیند، کنترل فرآیند و قابلیت فرآیند، مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه چگونگی استفاده از نمودارهای کنترلی، مزایای به کار گیری آنها ، نمودارهای کنترلی برای مقادیر متغیر و نمودارهای کنترلی برای مقادیر وصفی، بیان می گردد.

کارگاه های آموزشی این دوره به تمرین در خصوص مباحث آماری می پردازد. نحوه استفاده از SPC در استانداردهای IATF و ISO 9001 نیز در این دوره تشریح می گردد.

پیش نیاز دوره: آشنایی با اطلاعات اولیه آماری

هدف دوره:

آشنایی با فن MSA به عنوان یک روش تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری جهت پیاده سازی آن در سازمان (به عنوان الزام استانداردهای QS 9000 و استاندارد ISO/TS 16949 (IATF) و قابل کاربرد در بند ۷-6 استاندارد ISO9001:2015)

محتوای دوره:

در این دوره ابتدا به معرفی اهداف و واژه شناسی MSA و ویژگی آماری سیستم های اندازه گیری پرداخته می شود رده بندی استانداردهای اندازه گیری و تعریف قابلیت ردیابی، دستورالعمل های کلی در رابطه با اجرای MSA تشریح گردیده و چگونگی انتخاب و تهیه دستورالعمل ها، آشنایی با انواع متغیر های سیستم اندازه گیری ( تکرارپذیری، تجدید پذیری، گرایش، خطی بودن و پایداری) تکنیک تجزیه و تحلیل یک سیستم اندازه گیری مورد بحث قرار می گیرد. در انتها مطالعه و تجزیه و تحلیل کمیت های اصلی و بررسی نظرات و تغییرات اعمال شده در ویرایش چهارم مورد بررسی قرار می گیرد.

پیش نیاز دوره: آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

هدف دوره:

این دوره با هدف آشنایی و تشریح الزامات استاندارد مدیریت کیفیت برمبنای ISO 9001:2015 استاندارد مدیریت محیط زیست بر مبنای ISO 14001:2004 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد OHSAS 18001 تدوین شده است. مستند سازی سه سیستم و آشنایی با تکنیک های ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تشریح می شود.

محتوای دوره:

در این دوره الزامات سه سیستم، رویکرد فرایندی، مدیریت جنبه های زیست محیطی و مدیریت ریسک تشریح شده و چگونگی یکپارچه سازی موضوعات فوق و نحوه ادغام موضوعات مشترک در سه سیستم در سازمان ها ارائه می گردد. در این دوره مخاطبان با نحوه ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات سیستم های مدیریت کیفیت یکپارچه بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی آشنا می شوند. شناخت دقیق خواسته های سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه، نحوه رفتار به هنگام ممیزی، فنون ارتباطی تشخیص عدم انطباق و مراحل کلیدی فرآیند ممیزی داخلی بر اساس استانداردISO 19011:2011 مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب شرکت کنندگان دوره پس از آشنایی کامل با تکنیک های ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه توانایی لازم در انجام ممیزی داخلی سازمان را خواهند داشت.

پیش نیاز دوره: ندارد

هدف دوره: آشنایی شرکت کنندگان با مدل تعالی سازمان

محتوای دوره:

در این دوره ابتدا مدل تعالی سازمانی EFQM و اجزای نه گانه در منطق RADAR به طورکامل تشریح می گردند. پس از آن استفاده از این مدل جهت خود ارزیابی و در نتیجه ارتقاء سطح عملکرد سازمان و افزایش رقابت پذیری مورد بحث قرار می گیرند.

در این دوره مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی و معیارها و تمامی جزء معیارهای EFQM تشریح می شوند کارگاه های آموزشی در این دوره به درک بهتر هر یک از معیارها و ارتباط معیارها و جزء معیارها با یکدیگر می پردازند. ارتباط معیارهای EFQM با استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 در دوره بررسی و تشریح می شود. مطالب مطروحه در دوره به شرح زیر می باشد:

 • مفهوم تعالی سازمانی
 • تشریح لزوم برقراری توازن بین رضایت ذینفعان و سهامداران منابع مالی شرکت
 • تشریح ارزش های بنیادین سرآمدی
 • معرفی معیارهای توانمند ساز
 • تشریح معیارهای توانمندسازی مدل EFQM
 • کارگاه آشنایی با معیارهای توانمند سازی
 • تشریح و معیارهای نتایج مدل سرآمدی EFQM
 • کارگاه رهیابی شناخت مدل
 • بررسی تجارب سازمان های برتر (ROLEMODEL) درحرکت سرآمدی

 

 

پیش نیاز دوره: آشنایی با مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردISO: 9001:2015

هدف دوره: نحوه استفاده از تکنیک های مهندسی کیفیت جهت طراحی و تولید محصول جدید در زمان مناسب و در بهترین شرایط جهت تولید مناسب محصول با کمترین هزینه ، زمان وکیفیت مورد نظر مشتری

محتوای دوره:

مطابق با الزامات بسیاری از استانداردهای بین المللی جهت اطمینان از طراحی، تولید و ارائه محصولات و خدمات منطبق با خواسته های مشتری، سازمان باید طرح کیفیت برای محصولات خود را داشته باشد. در طرح های کیفیت سازمان باید کلیه مراحل لازم جهت تحقق محصول یا خدمت را تشریح نماید. یکی از الگوهای مناسب جهت تهیه طرح های کیفیت، استفاده از الگوی بین المللی طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول می باشد.

کتابچه طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP) اولین بار توسط گروه خودروسازان آمریکایی (AIAG) منتشر شد و پس از آن توسط سایر خودروسازان معتبر دنیا مورد تایید قرارگرفت. در این دوره نقش و اهمیت مهندسی همزمان در فرآیند APQP و نیازمندی های پیاده سازی مهندسی همزمان درAPQP  تشریح شده و مراحل مختلف مدیریت پروژه با نگرش پیشگیری از خرابی ها و مشکلات در تکوین (پدیدآوری) محصولات و بهبود مستمر در مراحل تکوین محصول مورد بررسی قرار می گیرند. مسئولیت هایی که در پدیدآوری محصولات و فعالیت های مربوطه مورد نیاز می باشد تشریح گردیده تا چگونگی استفاده از یک رویکرد چند تخصصی در تکوین محصولات مورد بررسی قرار گیرد. در انتها به تشریح ابزارهای مورد نیاز در فاز یک تا پنج پرداخته می شود:

 1. طراحی و تعریف برنامه
 2. طراحی و تکوین محصول
 3. طراحی و تکوین فرآیند تولید
 4. صحه گذاری محصول و فرآیند
 5. بازخورد ارزیابی و اقدامات اصلاحی

 

 

پیش نیاز دوره:

آشنایی با سری استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9000

هدف دوره:

آشنایی با فنQUALITY FUNCTION DEPLOYMENT برای طرح ریزی محصول یا خدمت جدید بر اساس نیازها و انتظارات مشتریان.

محتوای دوره:

با بهره گیری از این تکنیک خواسته ها و الزامات مشتریان با تفکر تخصصی در هم می آمیزد. به این ترتیب هر یک از خواسته ها و تمایلات ذهنی و غیر ملموس (SUBJECTIVE) مشتریان نسبت به محصولات، به پارامترهای عینی و قابل تعریف (OBJECTIVE) تبدیل می گردند. مراحل این تبدیل و مکانیزم ارزیابی هر مرحله در بکارگیری روش QFD و نیز مبحث خانه کیفیت (HOUSE OF QUALITY) در طی دوره تشریح می شود و در کارگاه آموزشی مورد تمرین قرار می گیرد.