پیش نیاز دوره: آشنایی با مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015

هدف دوره:

آشنایی با فن FMEA به منظور پیش بینی و پیش گیری از مشکلات (خرابی ها) عیوب و نواقصی که می تواند در طراحی فرآیند تولید یک محصول به وجود آید.

محتوای دوره:

پیش بینی و پیشگیری از مشکلات (خرابی ها) عیوب و نواقصی که می تواند در طراحی یک محصول یا طراحی فرآیند تولید یک محصول بوجود آید تا از دوباره کاری و صرف وقت مجدد برای طراحی محصول و فرآیندهای ساخت جلوگیری نموده و هزینه های طراحی و تولید محصول کاهش یابد. FMEA به صورت رسمی از اواخر دهه 1940 برای مقاصد نظامی در آمریکا مطرح گردید و از اواخر دهه 1970 شرکت فورد آن را در صنعت خودرو مطرح ساخت و امروز بصورت گسترده ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این دوره آنالیز خطاهای بالقوه (FMEA)، تاریخچه MEA ، FMEA در طراح، FMEA در فرآیند، تعیین شاخصهای عدد در شدت، قابلیت کشف و وقوع و نیز محاسبه نمره اولویت ریسک (RPN)، تعریف اقدامات اصلاحی و پیگیری اثربخشی آنها در چارچوب (FMEA) تشریح می گردد.