پیش نیاز دوره: ندارد

هدف دوره:

آشنایی با الزامات استاندارد OHSAS 18001 نحوه مستدسازی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

محتوای دوره:

در این دوره مفاهیم و اصول سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و ارزیابی ریسک تشریح می شود. همچنین استاندارد استاندارد OHSAS 18001:2007به صورت کامل (دامنه کاربرد، تعاریف و واژگان، الزامات) به همراه مثال هایی تشریح می گردد.

ساختار مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، نحوه مستندسازی و کنترل آن ها منطبق با استاندارد OHSAS 18001:2007 در سرفصل مطالب این دوره قرار دارد.