پیش نیاز دوره: ندارد

هدف دوره: آشنایی شرکت کنندگان با مدل تعالی سازمان

محتوای دوره:

در این دوره ابتدا مدل تعالی سازمانی EFQM و اجزای نه گانه در منطق RADAR به طورکامل تشریح می گردند. پس از آن استفاده از این مدل جهت خود ارزیابی و در نتیجه ارتقاء سطح عملکرد سازمان و افزایش رقابت پذیری مورد بحث قرار می گیرند.

در این دوره مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی و معیارها و تمامی جزء معیارهای EFQM تشریح می شوند کارگاه های آموزشی در این دوره به درک بهتر هر یک از معیارها و ارتباط معیارها و جزء معیارها با یکدیگر می پردازند. ارتباط معیارهای EFQM با استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 در دوره بررسی و تشریح می شود. مطالب مطروحه در دوره به شرح زیر می باشد:

  • مفهوم تعالی سازمانی
  • تشریح لزوم برقراری توازن بین رضایت ذینفعان و سهامداران منابع مالی شرکت
  • تشریح ارزش های بنیادین سرآمدی
  • معرفی معیارهای توانمند ساز
  • تشریح معیارهای توانمندسازی مدل EFQM
  • کارگاه آشنایی با معیارهای توانمند سازی
  • تشریح و معیارهای نتایج مدل سرآمدی EFQM
  • کارگاه رهیابی شناخت مدل
  • بررسی تجارب سازمان های برتر (ROLEMODEL) درحرکت سرآمدی