پیش نیاز دوره: آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

هدف دوره:

این دوره با هدف آشنایی و تشریح الزامات استاندارد مدیریت کیفیت برمبنای ISO 9001:2015 استاندارد مدیریت محیط زیست بر مبنای ISO 14001:2004 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد OHSAS 18001 تدوین شده است. مستند سازی سه سیستم و آشنایی با تکنیک های ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تشریح می شود.

محتوای دوره:

در این دوره الزامات سه سیستم، رویکرد فرایندی، مدیریت جنبه های زیست محیطی و مدیریت ریسک تشریح شده و چگونگی یکپارچه سازی موضوعات فوق و نحوه ادغام موضوعات مشترک در سه سیستم در سازمان ها ارائه می گردد. در این دوره مخاطبان با نحوه ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات سیستم های مدیریت کیفیت یکپارچه بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی آشنا می شوند. شناخت دقیق خواسته های سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه، نحوه رفتار به هنگام ممیزی، فنون ارتباطی تشخیص عدم انطباق و مراحل کلیدی فرآیند ممیزی داخلی بر اساس استانداردISO 19011:2011 مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب شرکت کنندگان دوره پس از آشنایی کامل با تکنیک های ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه توانایی لازم در انجام ممیزی داخلی سازمان را خواهند داشت.