پیش نیاز دوره: آشنایی با اطلاعات اولیه آماری

هدف دوره:

آشنایی با فن MSA به عنوان یک روش تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری جهت پیاده سازی آن در سازمان (به عنوان الزام استانداردهای QS 9000 و استاندارد ISO/TS 16949 (IATF) و قابل کاربرد در بند ۷-6 استاندارد ISO9001:2015)

محتوای دوره:

در این دوره ابتدا به معرفی اهداف و واژه شناسی MSA و ویژگی آماری سیستم های اندازه گیری پرداخته می شود رده بندی استانداردهای اندازه گیری و تعریف قابلیت ردیابی، دستورالعمل های کلی در رابطه با اجرای MSA تشریح گردیده و چگونگی انتخاب و تهیه دستورالعمل ها، آشنایی با انواع متغیر های سیستم اندازه گیری ( تکرارپذیری، تجدید پذیری، گرایش، خطی بودن و پایداری) تکنیک تجزیه و تحلیل یک سیستم اندازه گیری مورد بحث قرار می گیرد. در انتها مطالعه و تجزیه و تحلیل کمیت های اصلی و بررسی نظرات و تغییرات اعمال شده در ویرایش چهارم مورد بررسی قرار می گیرد.