عنوان دوره: کنترل فرآیند آماری SPC پیش نیاز دوره:

آشنایی با فن فرآیندهای آماری (الزامات استاندارد QS 9000 و استاندارد IATF و قابل کاربرد در )ISO 9001:2015

محتوای دوره:

در این دوره با چرخه بهبود مستمر و رابطه آن با کنترل فرآیند آماری آشنا شده و همچنین علل ویژه و مشترک نوسانات فرآیند، کنترل فرآیند و قابلیت فرآیند، مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه چگونگی استفاده از نمودارهای کنترلی، مزایای به کار گیری آنها ، نمودارهای کنترلی برای مقادیر متغیر و نمودارهای کنترلی برای مقادیر وصفی، بیان می گردد.

کارگاه های آموزشی این دوره به تمرین در خصوص مباحث آماری می پردازد. نحوه استفاده از SPC در استانداردهای IATF و ISO 9001 نیز در این دوره تشریح می گردد.