چاپ
دسته: سیستم مدیریت کیفیت
تشریح بخشهای ایزو 9001

10 بخش ایزو 9001:2015

چگونه ریسک در استاندارد جدید ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ گنجانده شده است؟

در مقدمه، مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک تشریح شده است.

در بند ۴ سازمان ملزم به تعیین ریسک‌هایی‌ست که می‌توانند توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف سیستم را تحت تاثیر قرار دهند. این امر رسماً غیریکسان بودن رسیدگی به ریسک‌ها برای هر سازمان‌ را بیان می‌نماید، به‌طور مثال در برخی موارد، پیامدهای جزئی ارائه یک محصول نامنطبق می‌تواند برای دیگران کشنده باشد. بنابراین معنای تفکر مبتنی بر ریسک، رسیدگی به کمیّت به نسبت کیفیت ریسک‌ها وابسته به محیط کسب‌و‌کار است.

در بند ۵ مدیریت ارشد ملزم به اثبات رهبری و تعهّد خود از طریق تضمین تعیین و رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌های مؤثر بر انطباق محصولات و خدمات؛ می‌باشد.

در بند ۶ سازمان ملزم به اقدام برای شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها، و برنامه‌ریزی نحوه‌ی رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌های شناخته شده است.

بند ۸ به برنامه‌ریزی و کنترل عملیاتی پرداخته می‌شود. در این بخش سازمان ملزم به برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و کنترل اقدامات مربوط به فرآیندهای اشاره شده در بند ۶ می‌باشد.

در بند ۹ سازمان ملزم به نظارت، اندازه‌گیری، تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌هاست.

در بند ۱۰ سازمان ملزم به بهبود ضمن واکنش برای تغییرات ریسک‌ها می‌باشد

منافع مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها

خروجی مدیریت ریسک موفق شامل انطباق، تضمین و افزایش قدرت تصمیم‌گیری است.این خروجی منافعی را از طریق بهبود در بهره‌وری عملیّات، اثربخشی تاکتیک‌ها (پروژه‌های تغییر) و اثر بخشی راهبُردهای سازمان فراهم می‌آورد.

با در نظر گرفتن ریسک در سراسر سازمان، احتمال دستیابی به اهداف بهبود یافته، خروجی‌ها سازگارتر هستند و مشتریان می‌توانند اعتماد داشته باشند که محصول یا خدمات مورد انتظارشان را دریافت می‌نمایند..

بازدید: 1345