آموزش های مهندسی صنایع

عنوان دوره:

آشنایی با 5S

پیش نیاز : ندارد

هدف دوره: آشنایی با مفاهیم 5S برای ایجاد سیستم فرهنگی-مدیریتی (نظام آراستگی) در سازمان

محتوای دوره :

از ابتدای پنج کلمه ژاپنی برگرفته شده که به معنی سازماندهی، نظم و ترتیب ، پاکیزه سازی ، استانداردسازی و تعلیم و انظباط می باشد. در واقع 5S پیشنیاز برای هر برنامه بهبود است و بر سازمان دهی و ساده سازی محل کار، کاهش اتلاف و بهبود کیفیت تاکید دارد. شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم 5S و مزایای آن و نحوه اجرای هر کدام از آنها به طور کامل آشنا می شوند. همچنین ارتباط 5S با مفاهیم TQM  و TPM مورد بررسی قرار گرفته و در پی آن دستورالعملی جهت اجرای آن در سازمان ارائه می گردد. تعهد مدیریت در تعالی 5S از جمله موارد مهمی است که در این دوره مورد بررسی قرار میگیرد.

 

عنوان دوره:

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015

پیش نیاز : ندارد

مخاطبین : مدیریان ارشد ، مدیریان و کارشناسان تضمین کیفیت، مدیریان و کارشناسان مخاطب سیستم مدیریت کیفیت مانند واحدهای کنترل کیفیت ، طراحی و تکوین محصول، واحدهای برنامه ریزی: دانشجویان

هدف دوره: آشنایی با الزامات استاندارد ISO 9001:2015 و نحوه مستندسازی سیستم های مدیریت کیفیت، بر اساس این استاندارد.

محتوای دوره :

در این دوره پیدایش مدیریت کیفیت ، روند توسعه آن و بوجود آمدن استانداردهای ملی و بین المللی در چارچوب مدیریت و تضمین کیفیت، مورد بحث قرار خواهد گرفت. در سری استنانداردهای ISO 9000 الزامات سیستم مدیریت کیفیت و نحوه استقرار هر یک از الزامات به طور کامل تشریح میگردند. ساختار مستندات سیستم مدیریت کیفیت ، نحوه بوجود آوردن و کنترل آن ها بررسی گردیده و در کارگروه های آموزشی، نحوه نگارش روش های اجرایی سیستم مدیریت کیفیت تمرین می شوند. در این دوره تغییرات و تاکیدات انجام شده در ویرایش سال 2015 میلادی مورد بررسی قرار میگیرند.

 

عنوان دوره :

سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان مبتنی بر استانداردهای ISO 10003:2007 , ISO 10002:2003 , ISO 10001:2007

پیش نیاز دوره: ندارد

هدف دوره: آشنایی با مبانی و مفاهیم مشتری محوری مبتنی بر استانداردهای توصیه های استانداردهای بین المللی ISO 10001, ISO10002 , ISO10003 به منظور طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان

محتوای دوره:

در این دوره ابتدا مفاهیم و تعاریف مشتری، رضایت مشتری و شکایت مشتری مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت و لزوم مشتری محوری در سازمانها اشاره شده و ارتباط بین این مفاهیم با استاندارد ISO 9001 و برخی مدل های کیفیت و تعالی سازمانی تحلیل میگردد. سپس توصیه های استاندارد های بین المللی ISO 10001, ISO10002 , ISO10003 تشریح شده و چگونگی طراحی و اجرای موثر یک سیستم مشتری محوری با توجه به محتوای استاندارد های فوق (قوانین رفتاری سازمانها در قبال مشتریان (ISO 10001)رسیدگی به شکایات مشتریان در سازمانها (ISO 10002)و حل اختلافات برون سازمانی مشتریان در سازمانها  (ISO 10003)مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با انجام کارگاه های آموزشی نحوه استقرار آن آموزش داده خواهد شد. تلاش بر آن است تا شرکت کنندگان در خاتمه دوره قابلیت شناسایی، تحلیل ، بازنگری و ارتقای فرآیندهای مرتبط با مشتری را در سازمان خود داشته باشند و با استفاده از الگوهای استاندارد ، پیشنهادات مفید در خصوص بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان خود را ارائه دهند.

 

عنوان دوره:

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)

پیش نیاز دوره: آشنایی با مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015

هدف دوره: آشنایی با فن FMEA به منظور پیش بینی و پیش گیری از مشکلات (خرابی ها) عیوب و نواقصی که میتواند در طراحی فرآیند تولید یک محصول به وجود آید.

محتوای دوره:

پیش بینی و پیشگیری از مشکلات (خرابی ها) عیوب و نواقصی که می تواند در طراحی یک محصول یا طراحی فرآیند تولید یک محصول بوجود آید تا از دوباره کاری و صرف وقت مجدد برای طراحی محصول و فرآیند های ساخت جلوگیری نموده و هزینه های طراحی و تولید محصول کاهش یابد. FMEA به صورت رسمی از اواخر دهه 1940 برای مقاصد نظامی در آمریکا مطرح گردید و از اواخر دهه 1970 شرکت فورد آن را در صنعت خودرو مطرح ساخت و امروز بصورت گسترده ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. در این دوره آنالیز خطاهای بالقوه (FMEA) ، تاریخچه FMEA ، FMEA در طراحی ، FMEA در فرآیند ، تعیین شاخصهای عدد در شدت ، قابلیت کشف و وقوع و نیز محاسبه نمره الویت ریسک (RPN) ، تعریف اقدامات اصلاحی و پیگیری اثربخشی آنها در چارچوب (FMEA) تشریح میگردد.

 

عنوان دوره:

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز دوره: ندارد

هدف دوره: آشنایی با الزامات استاندارد OHSAS 18001نحوه مستدسازی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

محتوای دوره:

در این دوره مفاهیم و اصول سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و ازیابی ریسک تشریح میشود. همچنین استاندارد OHSAS 18001:2007به صورت کامل (دامنه کاربرد ، تعاریف و واژگان ، الزامات) به همراه مثال هایی تشریح میگردد.

ساختار مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، نحوه مستندسازی و کنترل آن ها منطبق با استاندارد OHSAS 18001:2007 در سرفصل مطالب این دوره قرار دارد.

 

عنوان دوره:

رویکرد حل مسئله با متدولوژی شش سیگما (SIX SIGMA)

پیش نیاز دوره: آشنایی با آمار و احتمالات

هدف دوره: هدف از برگزاری این دوره آموزش و تعلیم کارشناسان سازمان به عنوان اعضای تیم های اجرایی پروژه های بهبود کیفیت و کاهش هزینه می باشد. از مهمترین مسئولیت های کمربند سبز ها یادگیری و به کارگیری ابزار و روشهای شش سیگما، پشتیبانی کمربندسیاه ارشد، انجام آزمایشات و جمع آوری داده ها، کار گروهی و شرکت در جلسات می باشد.

محتوای دوره:

برای دستیابی به کیفیت مطلوب و برای اینکه بتوان تغییرات کیفی محصول را در جهت مورد نظر هدایت کرد، باید ابتدا این تغییرات را شناخت و سپس علل پیدایش آنها را شناسایی نمود. اگرچه تعداد این تغییرات زیاد می باشد، ولی منطقی تر آن است که از بین آنها مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل مورد توجه قرار گیرند و به طور فراگیر و جامع، کل سازمان در جهت رفع آن اقدام نمایند. یکی از پارامترهایی که نشان دهنده میزان تغییرات در فرآیند است سیگما بوده و هر چه این مقدار کمتر باشد نشان دهنده یکنواخت بودن فرآیند می باشد. در این دوره ابتدا شرکت کنندگان با مفاهیم و تعاریف اصول و تاریخچه شش سیگما آشنا می شوند. پس از آن مفهوم آماری شش سیگما مورد بررسی قرار میگیرد. متدولوژی های DMAIC و DMADV معرفی و مراحل DMAICبطور کامل تشریح میگردد. در ادامه مسئولیت ها در پروژه های شش سیگما مورد بررسی و کاربرد ابزارهایی مانند FMEA ، QFD ،  MSA ،DOE و آزمون فرض در شش سیگما توضیح داده میشوند. در انتها توزیع های آماری تشریح و نحوه محاسبه DPMO و سطح سیگما در کارگاه بصورت عملی تمرین می شود.

 

عنوان دوره:

گسترش عملکرد کیفیت QFD

پیش نیاز دوره: آشنایی با سری استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9000

هدف دوره: آشنایی با فن QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT  برای طرح ریزی محصول یا خدمت جدید بر اساس نیازها و انتظارات مشتریان.

محتوای دوره:

با بهره گیری از این تکنیک خواسته ها و الزامات مشتریان با تفکر تخصصی در هم می آمیزد. به این ترتیب هر یک از خواسته ها و تمایلات ذهنی و غیر ملموس (SUBJECTIVE)  مشتریان نسبت به محصولات ف به پارامترهای عینی و قابل تعریف (OBJECTIVE) تبدیل میگردند. مراحل این تبدیل و مکانیزم ارزیابی هر مرحله در بکارگیری روش QFD و نیز مبحث خانه کیفیت (HOUSE OF QUALITY) در طی دوره تشریح می شود و در کارگاه آموزشی مورد تمرین قرار میگیرد.

 

عنوان دوره:

کنترل فرآیند آماری SPC

پیش نیاز دوره: آشنایی با فن فرآیندهای آماری (الزامات استاندارد QS 9000 و استاندارد IATF و قابل کاربرد در (ISO 9001:2015

محتوای دوره:

در این دوره با چرخه بهبود مستمر و رابطه آن با کنترل فرآیند آماری آشنا شده و  همچنین علل ویژه و مشترک نوسانات فرآیند، کنترل فرآیند و قابلیت فرآیند، مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه چگونگی استفاده از نمودارهای کنترلی، مزایای به کار گیری آنها ، نمودارهای کنترلی برای مقادیر متغیر و  نمودارهای کنترلی برای مقادیر وصفی، بیان می گردد.

کارگاه های آموزشی این دوره به تمرین در خصوص مباحث آماری می پردازد. نحوه استفاده از SPC در استانداردهای IATF و ISO 9001 نیز در این دوره تشریح میگردد.

 

جهت ثبت نام و اطلاع از چگونگی برگزاری دوره ها با ما تماس بگیرید