ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و واژه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ

Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻳﻨﻜﻮﺗﺮﻣﺰ (Incoterms)

ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري

ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن

ﺻﺎدرات و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آن

واردات و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آن

روﺷﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﺗﻌﺎرﻳﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻛﺪﮔﺬاري ﻛﺎﻻ (HS)

ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﻣﺪارك ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﻣﻘﺪﻣﻪ :

زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﺠـﺎر و ﻛﻠﻴـﻪ اﺷـﺨﺎص و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﺑـﺎ واردات و ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧـﺪ از وﻗـﻮف و ﻛـﺎرﺑﺮد آن ﺑـﻲ ﻧﻴـﺎز ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن از ﺿﺮورﻳﺎت اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﺟﺰوه ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و واژه ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻛـﻪ اﻣﻴـﺪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

1- اﻳﻨﻜﻮﺗﺮﻣﺰ (INCOTERMS) ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ :

در دﻫﻪ 1930 ﻣﻴﻼدي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ (ICC) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﻣﻘﺮراﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺳﺎل 1936 ﺑﺮﻗﺮارﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻮﺗﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮوف ﮔﺸﺖ.

اﻳﻨﻜﻮﺗﺮﻣﺰ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳـﺖ در واﻗـﻊ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﺿـﻮاﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﺧـﺮﻳﻦ آن اﻳﻨﻜـﻮﺗﺮﻣﺰ 2000 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺘـﺸﺮﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻨﻜﻮﺗﺮﻣﺰ 2000 ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ :

1 ﮔﺮوه E : در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻓﻘﻂ از ﻳـﻚ واژه EXW ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻛـﺎﻻ در ﻧﻘﻄـﻪ ﻋﺰﻳﻤـﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. (ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر، ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺰرﻋـﻪ و ﻳـﺎ ﻫـﺮﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ). ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻛـﺎري ﻧﻤـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ واﮔـﺬاري ﻛـﺎ ﻻ درﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار.

2 ﮔﺮوه F : ﻛﻪ داراي ﺳﻪ واژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

* FAS : ﻛﺎﻻ در ﻛﻨﺎر ﻛﺸﺘﻲ و روي اﺳﻜﻠﻪ در ﺑﻨﺪر ﺑﺎرﮔﻴﺮي (ﻣﺒﺪاء) ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

* FOB : ﻛﺎﻻ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎﻳﺪ روي ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸﺘﻲ و در ﻣﺒﺪاء ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد.

* FCA : ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ در ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد.

3 ﮔﺮوه C: ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮاﻳﻪ ﺣﻤـﻞ ﻛـﺎﻻ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻌﻬﺪه دارد و ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاء زﻳﺮ اﺳﺖ

* CFR : ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮاﻳﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻘﺼﺪ را ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

* CPT : ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻛﺮاﻳﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺎ ﻣﺤـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه در ﻣﻘـﺼﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲﺷﻮد.

* CIF : ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺮاﻳﻪ ﺣﻤﻞ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاداد ﺑﻴﻤﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻘﺼﺪ را ﻧﻴﺰ ﻋﻬﺪه دار ﻣﻲ ﺷﻮد.

* CIP : ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻛﺮاﻳﻪ ﺣﻤﻞ و ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺪون ﻛﺸﺘﻲ و ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲﺷﻮد.

4 ﮔﺮوه D : در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ و اﺟﺰاء آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

* DES : ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻻ را ﺑـﺮاي ورود ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﻛﻨـﺪ.(ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻛـﺎﻻ در ﻋﺮﺷـﻪ ﻛـﺸﺘﻲ و در ﻣﻘﺼﺪ )

* DEQ : ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ در ﮔﻤﺮك ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﻬﺪه ﺧﺮﻳـﺪار اﺳـﺖ . (ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻛـﺎﻻ در اﺳـﻜﻠﻪ و درﻣﻘﺼﺪ)

* DAF : ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺑﺮاي ورود ﺑﻌﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ. (ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ در ﻣﺮز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه )

* DDU : ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه در ﻣﻘـﺼﺪ ﺑـﺪون ﺗـﺮﺧﻴﺺ و ﺑـﺪون ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻘـﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ آن

* DDP : ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺑﺮاي ورود ﺑﻌﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. (ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻛـﺎﻻ در اﻧﺒـﺎر ﺧﺮﻳـﺪار ﻳـﺎ ﮔﻤﺮك ﻣﻘﺼﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ)

2- ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري FREE ZONE TRADE

ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري ﻋﺒﺎرت از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮر و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻛﻨﺎر ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎﻻﻫﺎ داراي اﻣﺘﻴﺎزات و ﺗﺴﻬﻴﻼت وﻳـﮋه اي ﻣـﻲﺑﺎﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺳﺎزﻣﺎن UNIDO واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺰاد ﺗﺠﺎري را اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ :

“ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري ﻋﺒﺎرﺗند از ﻣﺤﺮﻛﻪ اي در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺘﻲ”

3- ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ (Counter trade ) :

ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻗﺮاردادﻫـﺎ و ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ دو دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي دو دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻓﺘﺘـﺎح ﺣـﺴﺎب ﻫـﺎي وﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎري و ﻣﺎﻟﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

اﻟﻒ: ﻣﻌﺎﻣﻼت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ (ﻓﺮوﺷﻨﺪه>ﺧﺮﻳﺪار) در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه در ازاء ﻛﺎﻻﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻛﺎﻻ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ب: ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ( ﻓﺮوﺷﻨﺪه >واﺳﻄﻪ>ﺧﺮﻳﺪار)

ج : ﻫﻤﻜـﺎري ﺻـﻨﻌﺘﻲ ( Buy Back ) : در اﻳـﻦ روش ﻳـﻚ ﻃـﺮف ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت و داﻧـﺶ ﻓﻨـﻲ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل را در اﺧﺘﻴﺎر دﻳﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات را در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار دﻫﺪ.

4-  ﺻﺎدرات (EXPORT):

ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ارزي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و آن را ﺻﺎدرات ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ از ﻇﺮاﻓﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

اﻟﻒ- ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ : اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪم در اﻧﺠﺎم ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ. ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و راﻫﻬﺎي ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ آن ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺬاﻛﺮه ﺑـﺎ ﺧﺮﻳـﺪاران، اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﻲ، ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ راﻳـﺰن ﻫـﺎي ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺗﺎق ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰي ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي رﻗﻴﺐ و ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار ﻣﻮردﻧﻈﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ.

ب-ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور : ﭘﺲ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور ﻛـﺎﻻ را از وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺪور اﻏﻠﺐ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺠـﻮز ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻮردي ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد.

ج-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﻲ : ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﺮﺧﮕﺬاري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات(ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻓﻌﻠﻲ)، وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﮔﻤﺮك اﻳﺮان و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﭘـﺲ از ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﻲ، ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ارز ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰي ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

د- ﺻﺪور ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ (ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر): ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر را ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻛﺎﻻ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪار ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ر- ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪارك و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي : ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻻ را ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﺪ.

و- درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎﻻ : اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳـﺪار اﺳـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد.

ي- ﺻﺪور ﻓﺎﻛﺘﻮر و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﺪأ : ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻓـﺮوش ﻛـﺎﻻي ﺧﻮد را ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﺪأ ﻛﺎﻻ را ﺻـﺎدر ﺧﻮاﻫـﺪﻧﻤﻮد.

ن- ﺳﭙﺮدن ﭘﻴﻤﺎن ﻳـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ارزي : ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺎ اراﺋـﻪ ﻣـﺪارك ﻻزم از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻣـﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﺮﺧﮕﺬاري ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻤﺎن ارزي ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ (اداره ﺗﻬﺎﺗﺮ و اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﻲ)ﺑﺴﭙﺎرد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﭘﻴﻤـﺎن ارزي، ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻳـﻚ ورﻗـﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزي از ﺑﺎﻧﻚ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎي آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻲ ﺷﻮد.

م- ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ و ﺑﻴﻤﻪ : ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ اﻣﻀﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻻ را ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻫـ -اﻇﻬﺎر ﻛﺎﻻﺑﻪ ﮔﻤﺮك : در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮك ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻳـﺎ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ ﮔﻤﺮك اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻻ و ﭘﻠﻤﭗ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺟﻮاز ﺧﺮوﺟـﻲ( ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ) اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

س- ارﺳﺎل ﻛﺎﻻ : ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺟﻮاز ﺧﺮوﺟﻲ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر و ﻛﺎﻻ را از ﮔﻤﺮك ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ش- درﻳﺎﻓﺖ وارﻳﺰ ﻧﺎﻣﻪ : اﮔﺮ ﻛﺎﻻ ﺑﺼﻮرت ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل رﻳـﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠـﻎ ارزي ﮔـﺸﺎﻳﺶ ﺷـﺪه را ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه درﻳﺎﻓﺖ و ﮔﻮاﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺻﺪور اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت اﻣﺎﻧﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺎدر ﻛﻨـﺪ، ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣـﻲرﺳﺎﻧﺪ و ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﺪور درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

5- : واردات (Import):

واردات ﻳﻌﻨﻲ ورود ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد :

اﻟﻒ- واردات ﻗﻄﻌﻲ

ب- واردات ﻣﻮﻗﺖ

ج- ﻛﺎﻻي ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ

د- ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ (داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ)

اﻟﻒ- واردات ﻗﻄﻌﻲ : داراي اﻧﻮاع روﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻫﻢ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

1- واردات از ﻣﺤﻞ ارز ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر

2- واردات کاﻻ ﺑﺎ ارز آزاد ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر

3- واردات در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺻـﺎدرات از ﻣﺤـﻞ ﭘﺮواﻧـﻪ ﺻـﺎدراﺗﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺷـﺨﺺ ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه (ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ واﮔﺬاري)

4- واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎ اراﺋـﻪ ﭘﺮواﻧـﻪ ﺻـﺎدراﺗﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺷﺨﺺ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻳﮕﺮي ﺑﺎ واﮔﺬاري رﺳـﻤﻲ(ﺣـﻖ واﮔـﺬاري ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ ﺑـﺮاي ﻳﻜﺒـﺎر وﺟﻮد دارد)

5- واردات ﺑﺼﻮرت ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري (وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ)

6- واردات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز از ﻣﺤﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﻼم ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه.

7- واردات ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺪون اﻧﺘﻘـﺎل ارز از ﻣﺤـﻞ ﻣـﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن 4 ﻧﻔـﺮه ﻣـﺴﺘﻘﺮ در وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات ﻛﺎﻻ :

1- رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻛﺎﻻ

2- اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻛﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ، ﻛـﺎرت ﻋـﻀﻮﻳﺖ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، اوراق ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ، اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮاﺳـﺎس ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات، اﺻﻞ ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ و ﻛﭙﻲ آن

3- رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺻـﺪور اﺻـﻼﺣﻴﻪ و ﺗﻤﺪﻳـﺪ و اﺑﻄـﺎل ﺛﺒـﺖ ﺳﻔﺎرﺷـﺎت در ﺻﻮرت ﻟﺰوم

ﻧﺤﻮه ﮔﺮدش ﻛﺎر اﺟﺮاﺋﻲ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش :

1- اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻓـﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ، اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﻮردﻧﻴﺎز و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ

2- اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك

3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪارك و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ورود ﻛﺎﻻﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺗﻘﺎﺿـﺎ و اﻧﻄﺒـﺎق ﻣـﺪارك اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛـﺎﻻ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳﻴـﺴﺘﻢ H.S

4- ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻇﻬﺮ اوراق ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮاي ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ :

 •  ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺮ و ﺷﻤﺎره 8 رﻗﻤﻲ
 •  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و اﻧﻄﺒﺎق ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 •  درج ﻣﻬﺮ در اوراق ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و اﺻﻞ ﭘﺮوﻓﺮم
 •  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺎرﻣﺰد و ﺻﺪور ﻓﻴﺶ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻛﺎﻻ

5- ﺗﺤﻮﻳﻞ اوراق ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﭘﺮوﻓﺮم و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

ب- واردات ﻣﻮﻗﺖ :

ورود ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از واردات اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎي آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓـﻮق ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﺪ از ﻛـﺸﻮر ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ:

 •  ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 •  ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 •  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري و ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﻫﻮاﺋﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ و ﻏﻴﺮه
 •  وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ
 •  ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ج- ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ :

ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻛﺎﻻﻫـﺎي ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ در اﺻﻞ ﺟﺰء واردات ﻏﻴﺮﻗﻄﻌﻲ و ﻣﻮﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

د- ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ (داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ) :

 •  ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻻي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﻮر از ﺧﺎك اﻳـﺮان از ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﺮزي ﻛﺸﻮر وارد و از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزي دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧـﻮع ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﺟـﺰء واردات و ﺻـﺎدرات ﻗﻄﻌـﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 •  ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ داﺧﻠﻲ ﻋﺒﺎرت از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻻي ﮔﻤـﺮك ﻧـﺸﺪه از ﮔﻤﺮﻛﺨﺎﻧـﻪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﮔﻤﺮﻛﺨﺎﻧـﻪ دﻳﮕﺮي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻮد ﻣﺜﻼً ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ از ﻳﻚ ﮔﻤﺮك ﻣﺮزي ﻳﺎ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﮔﻤـﺮك دﻳﮕـﺮي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر.

6- روش ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤـﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷﻮد :

1- روﺷﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ ﻓﺮوﺷﻨﺪه زﻳﺎد وﻟﻲ رﻳﺴﻚ ﺧﺮﻳﺪار ﻛﻢ اﺳﺖ.

2- روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ ﺧﺮﻳﺪار زﻳﺎد وﻟﻲ رﻳﺴﻚ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻛﻢ اﺳﺖ.

در روش اول ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻛﺎﻻ را ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ وﺟﻪ آن را از ﺧﺮﻳﺪار درﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ وﻟﻲ در روش دوم ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻪ ﻛﺎﻻ را ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﻛﺎﻻ از ﺧﺮﻳﺪار درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﻴﻮه اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺘﺤﺪاﻟـﺸﻜﻞ اﻋﺘﺒـﺎرات اﺳـﻨﺎدي (UCP-500) ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدي :

“ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ذﻳﻨﻔﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه را ﺑﭙـﺮدازد”

اﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮات ارزي (B/E) و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ (L/C) ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

*ﺑﺮات ارزي B/E ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ ذﻳﻨﻔﻊ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪار ﻳﺎ واردﻛﻨﻨﺪه ﻗﺒﻮل ﻧﻮﻳﺴـﻲ ﻣـﻲ ﺷﻮد و ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﻚئﺧﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ.

* اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ L/C ﻓﺮم ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن ﺑﺎﻧـﻚ ﺑﺎزﻛﻨﻨـﺪه اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﺮﻳﺪار ﻳﺎ واردﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺎرﮔﺰار ﻧﺎم دارد ﻣﺠﺎز ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳـﻨﺎد ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻي ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ را ﺗـﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ آن ﺑﺎﻧـﻚ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان اﻋﺘﺒـﺎر را ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑﺎﻧـﻚ ﻛﺎرﮔﺰار ﺳﭙﺲ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد را ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺮﻳﺪار ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﺑـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻧﻴﺴﺖ.

*اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي ﻳﻮزاﻧﺲ ( USANCE L/C) ﭼﻴﺴﺖ ؟

ﻳﻮزاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻬﻠﺖ، ﻣﺪت، ﺑﻬﺮه ﭘﻮل و در ﻋﺮف ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﻴﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﻮزاﻧﺲ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻛﺎﻻ )ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻋﺘﺒﺎر( ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻗﻴﻤـﺖ ﻛـﺎﻻ ﺑـﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

*ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ (Finance) ﭼﻴﺴﺖ ؟

در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻛﺎﻻ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي ﻳﻮزاﻧﺲ ﻧﻤﻲ ﮔـﺮدد ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺧﺮﻳـﺪار از ﻳـﻚ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻟﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه و وﺟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻘﺪاً ﭘﺮداﺧـﺖ ﻛﻨـﺪ و

در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﻮزاﻧﺲ، اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه ﻣﺒﻠﻎ را از ﺧﺮﻳﺪار ﻛﺎﻻ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت را Financer )ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

7- ﺗﻌﺎرﻳﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ :

ﮔﻤﺮك (customs) : ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﻬﺪه دار اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻲ ، وﺻﻮل ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ورودي و ﺻﺪوري ، اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت واردات، ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ و ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

*ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ : ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ وﺿﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﻨﺎس و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻳﺎ ﺻﺪور از ﻗﻠﻤﺮو ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

*ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ : ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ و ﮔﻤﺮك اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻳﻚ ﻛـﺎﻻ ﺻﺎدر و ﻳﺎ وارد ﮔﺮدد.

*ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ : روش ﮔﻤﺮﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺎرت ﮔﻤـﺮك، از ﻳـﻚ ﮔﻤـﺮك ﺑـﻪ ﮔﻤﺮك دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

*ﺗﺮﺧﻴﺺ : ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮك ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ اﺳﺖ.

*اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ : ذﻛﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎﻻ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮك را ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

*ﻛﺎﺑﻮﺗﺎژ : ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ، در ﻳﻚ ﻛـﺸﻮر از راه درﻳـﺎ ﻳـﺎ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي

* ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲ : ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 60 ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﮔﻤﺮﻛﺎت ﻛـﺸﻮر اﺟـﺮا ﻣـﻲ ﮔـﺮدد آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن داراي 397 ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در آن روﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﻤﺮﻛـﻲ درﺧـﺼﻮص واردات، ﺻﺎدرات، ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﺗﺨﻠﻔﺎت، ﻗﺎﺟﺎق ﮔﻤﺮﻛﻲ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

*ﻛﺎﻻي ﻣﺘﺮوﻛﻪ : ﻣـﺪت ﻣﺠـﺎز ﺗﻮﻗـﻒ ﻛﺎﻻﻫـﺎي وارده ﺑـﻪ ﮔﻤـﺮك ﭼﻬﺎرﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳـﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺻﺪور ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر اﺳﺖ. درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧـﺸﻮد، ﻛﺎﻻ ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳـﺖ ﺻـﺎﺣﺐ ﻣـﺎل اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﺑـﻪ ﺷـﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻧﺒﺎرداري ﺗﺎ 4 ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺳﺖ.

*ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻠﻜﺎري در ﮔﻤﺮك : ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻠﻜﺎر در ﮔﻤﺮك ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ (ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ) اﻃﻼق ﻣـﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻛﺎﻻي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺖ از ﻃﺮف آن ﺷﺨﺺ در ﮔﻤﺮك اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻠﻜﺎري از ﮔﻤﺮك درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

*ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ : ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻛﺎﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ورود ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن %30 اﺳـﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﺄﺧـﺬ درﻳﺎﻓـﺖ ﺣﻘـﻮق و ﻋـﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻻ %30 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

“ﺗﻌﺮﻓﻪ” ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺟﺪول ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻫﻢ در ﻛﺘـﺎب ﻣﻘـﺮرات ﺻـﺎدرات و واردات آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺎرﺟﻲ آن (Nomenclature) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن 85/15 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﻓـﺼﻞ 85 و ردﻳـﻒ 15 ﺟـﺎي ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ.

*ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻛﺪﮔﺬاري ﻛﺎﻻ (HS) :

ﺳﻴﺴﺘﻢ HS ﻳﺎ ﺟﺪول ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻛﺪﮔﺬاري ﻛﺎﻻ در ﺳﺎل 1983 ﺗـﺼﻮﻳﺐ و از ﺳﺎل 1988 ﻻزم اﻻﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﭼﻨـﺪﻣﻨﻈﻮره اﺳـﺖ ﻛـﻪ داراي 21 ﻗـﺴﻤﺖ، 96 ﻓـﺼﻞ،1241 ﺷﻤﺎره اﺻﻠﻲ و 5109 ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﻴﺴﺘﻢ HS ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ از روش ﻳﻚ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ و دو ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ردﻳﻒ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻛﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﻬﺖ ورود و ﺻﺪور ﻛـﺎﻻ ﺑﺮﻗـﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي از ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ آن را ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

*ﻧﺮخ ارز : ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻛﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ارزش ﻛﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﻳﺎل اﻳﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﻧﺮخ ارز ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻧﺮخ رﺳـﻤﻲ ارز در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻤﻪ روزه اﻋﻼم و اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد.

8- ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ :

ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ :

ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺠﻮزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪه آن اﻋﻢ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﭙـﺮدازد و ﺗﻮﺳـﻂ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻋﺘﺒـﺎر ﻛـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

* ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ

* واردات از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

* ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎري در ﮔﻤﺮك

* ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻣﺮ ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺎﻻ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎري

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ :

ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌـﺎدن اﻳـﺮان در ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﺎدر ﻣـﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه : ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎً از اﺗﺎﻗﻬﺎي ﺗﻌﺎون درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ :

اﻟﻒ- اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

1- داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 21 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم

2- داﺷﺘﻦ ﺑﺮگ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻳﺎ ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮاي آﻗﺎﻳﺎن

3- داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ دو ﻧﻔﺮ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ ﻳـﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻳﻜﻲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي

4- داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻋﻢ از ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﺠﺎري

5- داﺷﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺘﻲ

6- داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري در ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي داﺧﻠﻲ

7- ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ

8- ﻋﺪم ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﺗﻘﻠﺐ

9- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻴﻔﺮي

ب- اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ :

1- داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺮگ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ

2- داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎر و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ

3- ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ آن ﻛﺸﻮر

ج- اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ (اﻋﻢ از ا ﻳﻨﻜﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان ﺑﻮده ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج از ﻛـﺸﻮر ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.) :

1- ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ و رﺋﻴﺴﺎن ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎر و ا ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑـﻮده و ﻋـﺪم ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﺗﻘﻠﺐ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ.

2- ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

3- ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي اﻧﻘﻼﺑـﻲ و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ.

4- ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

* داﺷﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺘﻲ

* داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﺠﺎري(

* داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري در ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي داﺧﻠﻲ

* ﻋﺪم ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﺗﻘﻠﺐ

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ :

دارﻧﺪه ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻲ از ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺮﺑـﻮط در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ دارﻧـﺪه ﻛﺎرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺪارك ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﻛﺎ رت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ :

اﻟﻒ- اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ :

1- ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻪ ﺑﺮگ ﻓﺮم ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺗﺎق و ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

2- دو ﺑﺮگ اﺻﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﮔـﻮاﻫﻲ اداره ﺛﺒـﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ رﺳـﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

3- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ از اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ

4- دو ﺑﺮگ ﻛﭙﻲ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي داﺧﻠـﻲ و ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣـﻪ رﺳـﻤﻲ (ﺑـﺮاي ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑـﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود)

5- دو ﺑﺮگ ﻛﭙﻲ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص / ﻋﺎم )ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ(

6- دو ﺑﺮگ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ

7- دو ﺑﺮگ ﻛﭙﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ

8- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

9- دو ﺳﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﭙﻲ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و رؤﻳﺖ اﺻﻞ آن

10- ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ 6×4 ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ(ﺟﺪﻳﺪ- ﺗﻤﺎم رخ و ﺳﺎده)

11- دو ﺑﺮگ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﺑﺮاي آﻗﺎﻳﺎن و روﻳﺖ اﺻﻞ آن

12- ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺮگ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

13- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ

14- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳﻤﻲ

15- دو ﺳﺮي ﻛﭙﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻳﺎ اراﺋﻪ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

16- دو ﺑﺮگ اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻓﻴﺶ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار رﻳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارﻳﺰ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺬﻛﺮات :

* ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻤﺎم وﻗﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

* در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ اراﺋﻪ ﻛﺎرت وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ :

1- ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻪ ﺑﺮگ ﻓﺮم ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺗﺎق و ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

2- ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺮگ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

3- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻓﺮم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﻜﻲ(ﻓﺮم اﻟﻒ)

4- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و اﻋﻼم ﻣﻌﺮﻓﻴﻦ (ﻓﺮم ج) و ﻛﭙـﻲ ﻛـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧـﻀﻤﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ از ﻣﻌﺮﻓﻴﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﻴﺶ از 3 ﺳﺎل (دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻳﻜﻲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺮف ﻧﺪارﻧﺪ.)

5- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ (ﻓﺮم د)

6- دو ﺑﺮگ اﺻﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اداره ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

7- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ از اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ

8- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ

9- ﭼﻬﺎرﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ 6×4 (ﺟﺪﻳﺪ- ﺗﻤﺎم رخ و ﺳﺎده)

10- دو ﺳﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﭙﻲ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (ﺳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ 18 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم) و رؤﻳﺖ اﺻﻞ آن

11- دو ﺳﺮي ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻛﭙﻲ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﺑﺮاي آﻗﺎﻳﺎن و رؤﻳﺖ اﺻـﻞ آن

12- دو ﺳﺮي ﻛﭙﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ اراﺋﻪ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

13- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻓﻴﺶ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار رﻳﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺬﻛﺮات :

* ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ

*  ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

* ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻛﺎرت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

Authors

Entrepreneur
Entrepreneur
مشاور مدیریت، کسب و کار، تولید و کیفیت