توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید (NPD) فرآیندی است که طی آن ایده محصول جدید  تصور(فکر) و بررسی می شود و از طریق فرایند طراحی دریافت ، ساخته  و به بازار عرضه و سپس خدمات دهی می شود