اهمیت “علم داده” و چگونگی خدمت آن به کسب و کارها

بدون دانش متخصصانی که فناوری های پیشرفته را به بینشی کاربردی تبدیل می کنند، مه داده یا کلان داده ها هیچ ارزشی ندارند.