ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و واژه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ

زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﺠـﺎر و ﻛﻠﻴـﻪ اﺷـﺨﺎص و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﺑـﺎ واردات و ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧـﺪ از وﻗـﻮف و ﻛـﺎرﺑﺮد آن ﺑـﻲ ﻧﻴـﺎز ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن از ﺿﺮورﻳﺎت اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.