ضرورت چابکی در تولید

ضرورت چابکی ایده اصلی به منظور بهبود کارآیی ، اثربخشی و سودآوری ، تمرکز خود را بر حذف فرایند هایی بگذارید که برای مشتری ارزشی ایجاد نمی کنند.   چه چیزی ایجاد کننده LEAN است؟ ایده اصلی تولید بدون زواید بسیار ساده است: بی وقفه روی حذف ضایعات و یا اتلاف از فرایند تولید کار …

ضرورت چابکی در تولید ادامه »