مدیریت کسب و کار

مشاوره و شرکت های مشاور مدیریت

شرکت مشاوره چیست؟ یک شرکت مشاوره ، یک شرکت ارائه دهنده خدمات است متشکل از مجموعه ای ازمتخصصان یا مشاوران که با هزینه مشخصی به شخص یا سازمانی مشاوره حرفه ای و شغلی می دهند. مشاور فردی است که در زمینه کاری خود تبحر داشته و به اندازه کافی مجرب و واجد شرایط برای پاسخگویی …

مشاوره و شرکت های مشاور مدیریت ادامه »

اهداف سازمانی

مدتها پیش از آنکه مفهوم “اهداف سازمان” به یک واژه پر سر و صدا در کشورمان تبدیل شود ، گروه مشاوران کوشان  به عنوان یک مشاور خلاق، پیشگام مشاوره در خصوص تعیین اهداف سازمانی بوده است. ما توان نهفته در مفهوم اهداف – چرایی کاری که انجام می دهید- را با هدف تبدیل آن به خلق محصول و سودآوری آزاد می سازیم.

 ده اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻬﻠﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼـﮏ از ﺿـﺮﯾﺐ ﺷﮑـﺴﺖ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺟﺎاﻓﺘﺎدهﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.