مربی، رایزن، مشاور و یا مرشد؟

یک مرشد؛ یک مربی، یک مشاور و یک توصیه گر است که معمولا بدون مزد کار میکند.