مشاور مدیریت

اهداف سازمانی

مدتها پیش از آنکه مفهوم “اهداف سازمان” به یک واژه پر سر و صدا در کشورمان تبدیل شود ، گروه مشاوران کوشان  به عنوان یک مشاور خلاق، پیشگام مشاوره در خصوص تعیین اهداف سازمانی بوده است. ما توان نهفته در مفهوم اهداف – چرایی کاری که انجام می دهید- را با هدف تبدیل آن به خلق محصول و سودآوری آزاد می سازیم.

 ده اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻬﻠﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼـﮏ از ﺿـﺮﯾﺐ ﺷﮑـﺴﺖ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺟﺎاﻓﺘﺎدهﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

12 مرحله برای انتقال از ISO / TS 16949: 2009 به IATF 16949: 2016

آخرین بازنگری در IATF 16949 در نوامبر سال 2016 منتشر شد و با نزدیک شدن به آخرین مهلت انتقال ، مدیران نگران این موضوع هستند که چه گام هایی را باید برای اطمینان از مطابقت با آخرین نسخه بردارند.

اینکوترم ها 2020

    اینکوترم ها قوانین شناخته شده جهانی در حوزه صادرات و واردات هستند. آنها هنگام تنظیم و تحقق قرارداد حمل و نقل کالا ، خریداران و فروشندگان را راهنمایی می کنند. یک مطالعه دقیق از INCOTERMS 2020 با فراهم آوردن شرایط تجاری مطلوب تر ، بازپرداخت این تلاش را به همراه خواهد داشت. به …

اینکوترم ها 2020 ادامه »

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و واژه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ

زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﺠـﺎر و ﻛﻠﻴـﻪ اﺷـﺨﺎص و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﺑـﺎ واردات و ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧـﺪ از وﻗـﻮف و ﻛـﺎرﺑﺮد آن ﺑـﻲ ﻧﻴـﺎز ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن از ﺿﺮورﻳﺎت اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

لیست شرکت های خدمات صدور گواهی نامه IATF مورد تایید سازه گستر سایپا

  شرکت سازه گستر سایپا لیست شرکت های دارای صلاحیت برای صدور گواهی نامه IATF16949 را به شرح زیر اعلام نمود: گروه مشاوران کوشان با همکاری شرکت های صادر کننده گواهی نامه لیست شده در جدول فوق، آمادگی دارد تا فرآیند آموزش، استقرار و اخذ گواهی نامه استاندارد صنعت خودرو IATF 16949  (کارگروه اقدام بین …

لیست شرکت های خدمات صدور گواهی نامه IATF مورد تایید سازه گستر سایپا ادامه »

آموزش های مهندسی صنایع

عنوان دوره: آشنایی با 5S پیش نیاز : ندارد هدف دوره: آشنایی با مفاهیم 5S برای ایجاد سیستم فرهنگی-مدیریتی (نظام آراستگی) در سازمان محتوای دوره : از ابتدای پنج کلمه ژاپنی برگرفته شده که به معنی سازماندهی، نظم و ترتیب ، پاکیزه سازی ، استانداردسازی و تعلیم و انظباط می باشد. در واقع 5S پیشنیاز …

آموزش های مهندسی صنایع ادامه »