بازاریابی مدرن

بازاریابی مشتری مدار باعث ایجاد فلسفه جدیدی در تجارت شده است که تحت عنوان “مفهوم بازاریابی” شناخته می شود. مفهوم بازاریابی بر تعیین نیازهای مشتریان بالقوه و تهیه محصولات برای تأمین نیازهای آنها تأکید دارد.