بررسی موانع توسعه صادرات، کالاهای غیرنفتی، به کشورعراق

نقش مهم صادرات در صحنه ی اقتصاد بین الملل /
بهره مندی از مزایای بازارهای جهانی /
ایران دارای مرز مشترک با پانزده کشور /
پتانسیل ایران در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی /
عراق بعنوان یکی از همسایگان اصلی /
شناسائی موانع و محدودیتها توسعه تجارت بین دو کشور